Yr Iaith Gymraeg

Mae Swyddfa’r Post Cyf yn falch iawn o’i ymrwymiad hirdymor i’r iaith Gymraeg. Fel busnes gyda rôl bwysig mewn bywyd pob dydd, rydym ni eisiau cynnig a hwyluso dewis iaith er mwyn i ni fodloni anghenion dwyieithog ein cwsmeriaid ledled Cymru. Wrth gyflawni’r cyfrifoldeb hwnnw, rydym yn mabwysiadu’r egwyddor y byddwn yn trin yr iaith Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb wrth gyflawni busnes cyhoeddus yng Nghymru.
 
Buom yn gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg ffurfiol ers 1997 fel rhan o fusnes Grŵp y Post Brenhinol. Nawr, fel busnes annibynnol, mae Swyddfa’r Post Cyf wedi cynhyrchu - ar y cyd â Swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg - Gynllun Iaith Gymraeg annibynnol. 
 
Nawr rydym yn cychwyn ar gyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus fel bod cwsmeriaid, aelodau o’r cyhoedd a chyfranogion eraill yn cael y cyfle i roi adborth i ni am ein Cynllun Iaith Gymraeg drafft.  Rydym yn croesawu adborth drwy ebost neu mewn llythyr gan ddefnyddio’r manylion cysylltu canlynol:
 
Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben. Byddwn yn ystyried eich holl ymatebion.