Cyngor Ymgynghorol Swyddfa'r Post

Mae Swyddfa'r Post yn fusnes masnachol sydd yn rhoi pwyslais ar wasanaeth cyhoeddus. Wrth i ni ddatblygu a thyfu ein busnes mae angen i ni wrando ar bawb sydd â budd yn Swyddfa'r Post – a dysgu ganddynt. Yn ganolog i hyn bydd corff newydd, sef Cyngor Ymgynghorol Swyddfa'r Post, y bwriadwn ei greu yn 2014.

Nod y Cyngor fydd darparu ffordd newydd i bobl ymgysylltu â Swyddfa'r Post ynglŷn â materion sydd o ddiddordeb i'r naill a'r llall. Bydd yn darparu fforwm newydd a blaengar er mwyn rhannu syniadau a chwilio am adborth, gan alluogi Swyddfa'r Post i ddysgu oddi wrth fewnwelediadau a phrofiadau rhanddeiliaid a chynnig ffordd newydd o ymgysylltu i'r sawl sydd â diddordeb yn Swyddfa'r Post.

Mae Swyddfa'r Post ar daith gyffrous wrth iddi drawsnewid, ac rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'r cyngor er mwyn iddynt ein helpu i wynebu heriau'r 21ain ganrif. Rydym yn chwilio am aelodau â diddordebau eang ac amrywiol, gan gynnwys cwsmeriaid, cyrff cynrychiadol, elusennau, busnesau ac unigolion neu grwpiau a all gynnig safbwyntiau ehangach yn ddaearyddol, cymunedol, cymdeithasol a masnachol i waith y Cyngor Ymgynghorol.

Bydd Cyngor Ymgynghorol Swyddfa'r Post yn cynnwys rhwng 20 a 30 o aelodau er mwyn gwneud yn siŵr fod gennym amrywiaeth eang a chytbwys o bobl o gefndiroedd gwahanol ac sydd â sgiliau a phrofiadau gwahanol.

Penodir aelodau am gyfnod o bedair blynedd, heb unrhyw ailbenodi, ond bydd y penodiadau cyntaf yn amrywio rhwng dwy, tair a phedair blynedd er mwyn cynnal cysondeb yn y dyfodol.

Cynhelir cyfarfodydd deirgwaith y flwyddyn, a byddant yn para am fore cyfan.

Ni fydd unrhyw dâl, ar wahân i ddigolledu am dreuliau parod.

Rydym yn chwilio am geisiadau ysgrifenedig gan ymgeiswyr sydd:

  • â sgiliau cyfathrebu rhagorol – yn gallu siarad/herio yn effeithiol ac adeiladol
  • yn gallu meddwl yn strategol
  • yn gallu profi fod ganddynt ddiddordeb/profiad mewn materion sydd yn ymwneud â Swyddfa'r Post
  • â phrofiad naill ai mewn gwasanaethau cymunedol, cymdeithasol, masnachol, ariannol, manwerth, marchnata neu fusnesau bach
  • yn gallu neilltuo'r amser angenrheidiol i fynychu tri chyfarfod y flwyddyn

Rydym yn chwilio am geisiadau gan staff Swyddfa'r Post, is-bostfeistri a'u staff a chwsmeriaid Swyddfa'r Post - yn ogystal â cheisiadau gan grwpiau sydd yn adlewyrchu amrywioldeb cymdeithas yn y DG.

Ceisiadau bellach wedi cau ac rydym yn edrych i benodi i'r Cyngor. Y bwriad yw cynnal cyfarfod cyntaf y Cyngor ar 19 Mawrth 2014.